01.05.2017 03:35
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2011 >> Saimaannorppa ja kalastusrajoitukset 
 
 
 
 
 
SAIMAANNORPPA JA KALASTUSRAJOITUKSET

Lausunto 1) Valtioneuvoston asetuksesta eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla
2) Valtioneuvoston asetuksesta kalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan poikasten suojelemiseksi, 11.3.2011

1) Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn luonnokseen valtioneuvoston asetukseksi eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla seuraavaa:

SVK pitää uhanalaisen saimaanhylkeen elinolosuhteiden parantamista ja hyljekannan säilyttämistä tärkeänä. Järjestäytyneet vapaa-ajankalastajat edistävät kestävää käyttöä ja ympäristöä säästävää toimintaa kalastuksessa sekä muussa harrastukseen liittyvässä toiminnassa.
 
Asetusluonnoksen 3 §:n 3) kohdan mukaan kiellettäisiin saimaannorpan keskeisillä liikkumisalueilla sellainen verkon käyttö, joka on tehty paksummasta kuin 0,15 millimetrin vahvuisesta yksisäikeisestä langasta (monofillanka).
Voimassa olevan kalastusasetuksen (MMM 223/2009) 3 §:n 3) kohdassa on kielletty solmuväliltään alle 60 millimetrin verkko, jonka liina tai riimu on tehty 0,17 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta sekä 4) kohdassa, solmuväliltään 60 millimetriä tai sitä suurempi verkko, jonka liina tai riimu on tehty 0,20 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta.

Asetus on ollut voimassa vasta kaksi vuotta. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) tekee selvitystä nykyisten lankavahvuusrajoitusten vaikutuksesta saimaannorppaan ja kalastukseen Saimaalla, mutta selvityksen tulokset eivät vielä ole käytettävissä. Tutkimuksen valmistuttua voidaan arvioida luotettavammin, miten nykyiset määräykset edistävät norpan suojelua.

Nykyisen asetuksen voimassaoloaikana ei ole tullut esille mitään sellaisia seikkoja pyydysten ja pyyntitapojen käytön osalta, mikä edellyttäisi asetuksen muuttamista kesken voimassaolo kauden. Vapaa-ajankalastajat ja ammattikalastajat ovat uusineet verkkojaan kahden edellisen vuoden aikana voimassa olevan asetuksen mukaisiksi.
Määräyksiä muutettaessa pitäisi kaikkia kalastajaryhmiä koskea samat määräykset.

Kalastusalueet saimaannorpan esiintymisalueella ovat määränneet verkkojen pienimmäksi solmuväliksi 55 tai 50 millimetriä sekä nostaneet kalastusasetuksessa määrättyjä järvilohen, järvitaimenen, saimaannieriän ja kuhan alamittoja.
Vapaa-ajankalastajilla käytössä olevien 50-55 millimetrin verkkojen langanpaksuudet ovat 0,17 millimetriä ja 60 millimetriä harvempien verkkojen 0,20 millimetriä.

SVK mielestä esityksen mukaista lankavahvuuden pienentämistä ei tule toteuttaa ennen, kuin on selvitetty nykyisten rajoitusten vaikutukset norppaan ja kalastukseen. Tämän lisäksi SVK:n mielestä on tarpeellista selvittää käytettävien verkkolankapaksuuksien vetolujuudet ja niiden merkitys sekä kalastuksen että norpan selviytymisen kannalta.

2) SVK esittää tutustuttuaan valtioneuvoston asetukseen kalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan poikasten suojelemiseksi:

SVK:n mielestä kuuttien suojelemiseksi määrätyn kalastuksen rajoitusalueen pitää olla yhtenäinen ja aukoton. Tämä on tarpeen kuuttien suojelun, tiedottamisen, valvonnan ja kalastavien kansalaisten oikeusturvan johdosta. Annettava valtioneuvoston asetus täydentää tarpeellisin osin osakaskuntien vapaaehtoisesti tekemiä kalastuksenrajoitusten sopimuksia.

SVK pitää tärkeänä, että perusteltuja kalastusrajoituksia on esitetty toteutettavaksi vain Saimaan Natura-verkostoon saimaanhylkeen elinympäristönä sisältyvillä alueilla sekä näihin alueisiin liittyvillä kuuttien tärkeillä esiintymisalueilla. 
Powered by WebUpdate