01.05.2017 03:26
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2006 >> Elinkeinokalatalouden toimenpideohjelma 
 
 
 
 
 
ELINKEINOKALATALOUDEN TOIMENPIDEOHJELMA

Lausunto Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelmasta 2007 - 2013, 3.11.2006

 Suomen Vapaa-ajankalastajain Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn "Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 2007 - 2013" - asiakirjan luonnokseen (versio IV) lausuntonaan seuraavaa.

Maa- ja metsätalousministeriön lausunnolle lähettämässä toimintaohjelmassa todetaan sen sisällön valmistelua ohjanneen Suomen elinkeinokalatalouden kansalliseen strategiasuunnitelmaan sisältyvät linjaukset. SVK antoi lausuntonsa strategiasta luonnoksesta 16.12.2006 ja maa- ja metsätalousministeriön hyväksyi sen 2.3.2006.

SVK toteaa, että toimintaohjelman kohdassa E) Luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö, mainitut kiintiöimättömien kalalajien hyödyntämiseen tähtäävät elinkeinokalatalouden tavoitteet - mm. työntyminen yksityisille vesialueille ja näiden kalalajien hyödyntämisasteen nostaminen - ovat vesistöjemme kalakantojen kansallisen, monipuolisen käytön ja talteenoton kannalta kysymyksiä, joita ei voi tarkastella saati ratkaista yksinomaan elinkeinokalatalouden näkökulmasta. Monien ohjelmassa lueteltujen ja muidenkin "kiintiöimättömien" kalalajien kalataloudellinen hyödyntäminen on vesistöissämme vilkasta ja hyvinkin vaihtelevaa.

SVK edellyttää, että toimintaohjelmaan sisältyviä ja muitakin voimavaroja kohdistetaan kalakantoja sekä monipuolista kalastusta koskevaan tutkimustoimintaan kansallisesti tarkoituksenmukaisen ja kansantaloudellisesti asiallisen kestävän kalatalouden edellytysten selvittämiseen. Vesistöjemme kalakantojen hyödyntäminen edellyttää sekä vapaa-ajankalastuksen että elinkeinokalastuksen panosta. Elinkeinokalataloudenkin yhteiskunnallinen hyväksyttävyys edellyttää kaikkien kalataloutemme eri sektorien merkityksen arvostamista.

Elinkeinokalatalouden sopeuttaminen monipuolistuvan kalakantojen hyväksikäytön ja suojelunkin aiheuttamiin muutospaineisiin edellyttää suurempaa varautumista kuin nyt teksteistä ja rahoitustaulukoista ilmenee, toimenpiteisiin, joilla elinkeinokalastuksen yrittäjien siirtymistä kokonaan pois esim. joistakin kalastustavoista, kalastuspaikoista jne voitaisiin tukea. Samoin määräaikaisten pyynnin rajoitustoimenpiteiden aiheuttamien taloudellisten menetysten korvaamiseen olisi varauduttava. Mm. luonnonlohikantojen ja muidenkin vaelluskalakantojen tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen ohjailu ja suojelukin ovat toimenpiteitä, jotka saattavat yhteiskunnassamme hyvinkin nopeasti vaikuttaa elinkeinokalastuksen yrittäjien toimintaedellytyksiin. Muutoksien aiheuttamiin tilanteisiin vuosina 2007 -2013 olisi varauduttava.

Toimintaohjelmaa koskevan ympäristöselostuksen osalta SVK yhtyy käsityksiin meren ja sisävesien rehevöitymisen muodostamasta uhasta kalataloudellemme, myös vapaa-ajankalataloudelle. SVK ei kuitenkaan pidä elinkeinokalatalouden aiheuttamaa uhkaa muiden kalakantojen uusiutumiskyvylle niin mitättömänä kuin ympäristöselostuksen kohdassa 2) Ympäristön nykytila annetaan ymmärtää. Meritaimen, lohi ja muutkin luonnonvaraiset vaelluskalakantamme kyllä kärsivät liiallisen pyynnin/sivusaaliiksi joutumisen seurauksista. Tämän asian kieltäminen heikentää ympäristöselostuksen arvoa.

SVK kiittää tarjotusta mahdollisuudesta antaa lausunto toimintaohjelmasta. 
Powered by WebUpdate