27.04.2017 04:26
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2006 >> Vesilakityöryhmä 
 
 
 
 
 
VESILAKITYÖRYHMÄ

Lausunto vesilakityöryhmän mietinnöstä 26.9.2006

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn asiakirjaan "Vesilakityöryhmän mietintö" (Oikeusministeriön työryhmämietintö 2006:13) lausuntonaan seuraavaa.

SVK on antanut loppusyksyllä 2004 vesilakitoimikunnan mietinnöstä lausuntonsa, jossa osin on jo käsitelty nyt lausunnolla olevassa mietinnössä esillä olevia asiakokonaisuuksia.

Valtioneuvoston poikkeuslupamenettelyä koskeva muutosesitys on tarpeeton työryhmän esittämässä, aikaisempaa ehdotusta rajatummassakin muodossa. Vesilain 2 luvun 5 §:n mukainen hankkeen haittojen suuruuteen ja laaja-alaisuuteen perustuva ehdoton luvanmyöntämiseste tulee säilyttää vesilaissa.

Puroja on kohdeltu erityisen kaltoin vesiympäristöömme vaikuttavissa hankkeissa. Luonnontilaisia sekä luonnontilaista vastaavia purojaksoja ei ole enää jäljellä kovinkaan paljon. Luonnontilaiset kokonaiset purot ovat jo harvinaisuuksia. SVK:n käsityksen mukaan ne ja luonnontilaiset purojaksot tulisivat parhaiten turvatuiksi siirtämällä nämä luontotyypit luonnonsuojelulain mukaisen suojelun piiriin. Tältä osin työryhmän ehdottama lausuma asian selvittämiseksi on tarpeen. Välivaiheena purojen turvaaminen säätämällä luvanvaraisiksi hankkeet, jotka vaarantavat puron uoman luonnontilaa, edellyttää myös tehokasta valvontaa ja hyvää tiedottamista. Työryhmän ehdotuksessa näitä kysymyksiä ehdotetaan painotettavaksi lain perusteluissa, mutta tuloksellisuutta saadaan vain ohjaamalla työhön myös riittävästi taloudellisia voimavaroja.

Voimassa olevien vesitalouslupien tarkistamisen tulisi olla mahdollista ehdotettua laajemmin mm. vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittämiseksi sekä luonnon monimuotoisuudelle ja kalataloudelle aiheutuvien haittojen lieventämiseksi.

Erityisesti vaelluskalakannoille aiheutuneiden haittojen lieventäminen vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämällä tavalla, eli palauttamalla kalojen vaellusmahdollisuudet, tulisi mahdollistaa lupaehtojen muutoksilla. Niiden vanhojen vesioikeudellisten lupien, jotka koskevat mm. vesistöjen kuivatus- ja säännöstelyhankkeita, myllyjä ja pienvoimalaitoksia, alkuperäinen merkitys on valtaosin hävinnyt ja luvat ovat käyneet tarpeettomiksi. Vesistöihin jääneiden rakenteiden, uomien muuttumisen, virtausolosuhteiden muutosten ym. haittavaikutukset kalakannoille ja kalastusharrastukselle ovat monasti hyvinkin huomattavia erityisesti puroissa ja muissakin osissa pienvesistöjä. Tämänkaltaiset luvat on voitava määrätä raukeamaan.

Työryhmän mainitsema lupien "lähtökohtainen pysyvyys" ei saisi johtaa siihen, että näiden lupien siirtyessä uusille omistajille ja/tai toimintaa käynnistettäessä tai tehostettaessa ei kyettäisi luvan haltijoilta edellyttämään toimivien kalateiden toteuttamista.

Työryhmän ehdotus kalatalousvelvoitteita ja kalatalousmaksuja koskevaksi säädökseksi (3 luvun 13 §) mahdollistaa, kuten SVK:n on jo aikaisemminkin todennut, aikaisempaa asiallisemman ja olosuhteet huomioon ottavan kompensaatiotoiminnan.

Vaikka tulevat kalatalousmaksun käyttösuunnitelmamääräykset toteutuisivatkin, SVK pitää tarpeettomana ja toteuttamiskelvottomana työryhmän ehdotuksiin kirjattua pohdintaa mahdollisuudesta siirtää tulevaisuudessa kalatalousmaksun käyttö ja kenties myös tuloksellisuuden seuranta kalastusoikeuden haltijoille, kuten osakaskunnille ja yksityisille vesialueenomistajille. Mikäli kalastusalueilla olisi nykyistä suurempi toimivalta ja kyky ottaa huomioon suunnitelmissaan eri näkökohdat, ne saattaisivat valvottuina hoitaa osia vesialueitaan koskevista kompensaatiotoimista.

SVK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto työryhmän ehdotuksesta. Edellä olevien kannanottojen ohella SVK viittaa 8.11.2004 antamaansa lausuntoon vesilakitoimikunnan mietinnöstä. Vapaa-ajankalastajien valtakunnalliset järjestöt - Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto sekä Suomen Urheilukalastajien Liitto - ovat yhdistäneet toimintansa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön puitteisiin ja tulevat yhteydenotot pyydämme osoittamaan keskusjärjestölle. 
Powered by WebUpdate