01.05.2017 03:39
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2006 >> Vesiensuojelun suuntaviivat 2 
 
 
 
 
 
VESIENSUOJELUN SUUNTAVIIVAT 2

Lausunto "Vesiensuojelun suuntaviivat 2015" ehdotukseen valtioneuvoston periaatepäätökseksi 28.8.2006

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn "Vesiensuojelun suuntaviivat 2015" ehdotukseen valtioneuvoston periaatepäätökseksi lausuntonaan seuraavaa.

Vesiensuojelun nykytilanteen osalta ehdotuksessa todetaan, että edellisen vuonna 2005 päättyneen ohjelmakauden aikana ei saavutettu kaikilta osin niitä tavoitteita, jotka oli asetettu Itämeren ja sisävesien pintavesien tilan parantamiselle tai huononemisen estämiselle. Erityisesti vesien rehevöitymisen aiheuttamat haitat ovat jatkuneet ja jopa paikoin voimistuneet vesiluonnossamme. Tämä antaa uusille suuntaviivoille kuten ehdotuksen tekstistäkin voi todeta tavoitepohjan, jossa toistuvat jo aikaisemmin voimassa olleet painopistealueet ja tavoitteet.

Vesiensuojelutyö on pitkäjänteistä, mutta rehevöitymiskehityksen katkaisemisessa tulee jo saada vesiluonnossammekin selvästi tuntuvia parannuksia. Se, että maatalouden ravinnekuormituksen osalta vuonna 2005 päättyneen kauden tavoite - maatalouden ravinnekuormitus vähennettävä puoleen - jäi saavuttamatta, ei saa johtaa tämän tavoitteen siirtämiseen vuoden 2015 yli. Rehevöityminen on suomalaisten vesien virkistyskäyttöarvon suurin pilaaja. Haittoja kokevat niin vesillä liikkuvat kuin rannoilla asuvat. Vesien tilan paraneminen "jonkin verran" maatalouden voimakkaasti kuormittamilla vesillä ei ole mikään kunnianhimoinen tavoite. Vesistöjemme ekologisen tilan selvä kohentaminen edellyttää suurempaa panostamista rehevöittävän kuormituksen vähentämiseen, eikä sitä tapahdu ilman ehdotuksen sanontojen terävöittämistä.

Kalakantojen hyödyntämistä haittaavat yhä enemmän kaloihin kertyvien haitallisten aineiden pitoisuudet ja vesistöjen runsaiden sinileväesiintymien mahdollisten myrkkyvaikutusten aiheuttama pelko. Haittaa tuottavat myös Itämeren kalojen dioksiinipitoisuudet ja elintarvikeviranomaiset ovat varoittaneet sisävesienkin petokaloihin kertyvästä elohopeasta sekä antaneet käyttösuosituksia kalojen osalta. Elinkeinokalastuksen ja vapaa-ajankalastuksen jatkuvuus ja suosio edellyttävät näistä haitoista vapautumista. Se edellyttää päästöjen pienentämistä. Haitallisten aineiden esiintymisen ja mahdollisten vaikutusten kohdalla vaaditaan panostamista tutkimukseen sekä kansalaisille tarkoitetun informaation lisäämistä ja selkeyttämistä mm. tarpeettomien pelkojen poistamiseksi ja tarpeellisten sellaisten täsmentämiseksi.

SVK käsityksen mukaan vesiluonnon säilyminen ekologisesti ja biologisesti mahdollisimman monipuolisena ja luonnontilaisena edellyttää suuntaviivojen lisäksi selkeästi nykyistä suurempia taloudellisia voimavaroja valittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tältä osin ehdotuksen kohdassa "taloudelliset vaikutukset" ei ole riittävästi konkreettisia ehdotuksia. Teksti on varsin ympäripyöreää. Vesiluonnon suojelussa onnistuminen koskee kaikkia suomalaisia. Heitä ei voi pitää hyvinvointivaltion asukkaina, jos kalat ovat osittain käyttökelvottomia, vesi ei käy talousvedeksi tai rantasaunan/kalakämpän löylyvedeksi on tuotava vesijohtovettä.

SVK:n pitää tärkeänä ehdotuksen kohdassa 6) mainittua suuntaviivojen toteutumisen seurannan järjestämistä ja tämän edellyttämien indikaattorien kehittämistä. Niiden joukossa tulee olla myös sellaisia selkeitä indikaattoreita, joiden ymmärtäminen, kenties luonnossa havainnoiminenkin sujuisi myös meiltä vapaa-ajankalastajilta.

SVK kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ehdotuksesta "Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015". Edellä olevien kannanottojen ohella SVK viittaa 23.5.2006 antamaansa lausuntoon Vesiensuojelun suuntaviivat-taustaselvityksestä. Virkistys- ja vapaa-ajankalastajien valtakunnalliset järjestöt - Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto sekä Suomen Urheilukalastajien Liitto - ovat yhdistäneet toimintansa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön puitteisiin ja tulevat yhteydenotot pyydämme osoittamaan keskusjärjestölle. 
Powered by WebUpdate