24.04.2017 20:06
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2006 >> Saimaannieriän palauttaminen 
 
 
 
 
 
SAIMAANNIERIÄN PALAUTTAMINEN

Lausunto saimaannieriän palauttamisen toimenpideohjelman luonnoksesta 31.3.2006

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn saimaannieriän palauttamisen toimenpideohjelman luonnokseen lausuntonaan seuraavaa:

Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2004 asettaman tulostavoitteen mukaisesti Vuoksen vesistöalueen piirissä toimivat TE -keskusten kalatalousyksiköt ovat laatineet/laadituttaneet työryhmätyönä nyt lausunnolla olevan luonnoksen saimaannieriän palauttamisen toimenpideohjelmaksi. Työryhmä on ohjelmaluonnoksessa esittänyt tavoitteeksi erittäin uhanalaiseksi luokitellun saimaannieriän luonnonkannan elvyttämisen ja saimaannieriän palauttamisen entisiin esiintymisvesiinsä. Taustaa toimenpideohjelmalle työryhmä on hakenut luonnon biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä koskevan ns. Rion sopimuksen sisällöstä, Euroopan unionin luontodirektiivistä ja Ympäristöministeriön luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen toimenpideohjelmasta. Talouskalojen osalta vastuu toimenpiteistä on kuitenkin jätetty Suomessa maa- ja metsäministeriön hallinnonalalle ja siltä osin luonnonsuojelulain tarjoamat mahdollisuudet erittäin uhanalaisen saimaannieriän suojelulle ovat jääneet toimenpideohjelmassa tarkastelun ulkopuolelle ja ehdotusten joukosta pois.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää asiallisena toimenpideohjelman tavoitetta säilyttää saimaannieriä Vuoksen vesistöalueen piirissä luonnossa lisääntyvänä ja kalastusta kestävänä kalakantana sille nykyisin soveltuvilla alueilla.

Toimenpideohjelmassa on kuvattu runsaasti saimaannieriäkantojen tilaa ja niihin kohdistuneita suojelu- ja hoitotoimenpiteitä. Siitä välittyy huoli toimenpiteistä huolimatta tapahtuvasta taantumiskehityksestä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vuoden 1979 Saimaan kalastusta koskevan tiedustelun mukaan saimaannieriää tavattiin vain Länsi- ja Etelä-Saimaan karulla kalliovyöhykealueella (Petraselkä - Munaluodonselkä - Ilkonselkä, Lietvesi, Ruokovesi, Yövesi, Louhivesi ja Luonteri). Nyt 2000 ?luvulla saimaannieriän luonnonvarainen lisääntyminen ei enää onnistu kuin Kuolimossa. Vain riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalanviljelylaitoksilla ylläpidettyjen emokalastojen tuottamia poikasia istuttamalla on voitu ylläpitää aikaisemmilla esiintymisalueilla saimaannieriä edes satunnaisesti kalamiesten havaintojen piiriin joutuvana kalana. SVK:n mielestä saimaannieriän taantumisen pysäyttäminen edellyttää nykyistä selkeämpää otetta sen suojeluun.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön käsityksen mukaan saimaannieriään kohdistuvaa tutkimustoimintaa on lisättävä, jotta suojelun edellyttämä perustieto saataisiin aukottomammaksi. SVK:n mielestä tulisi kaikki hoito- ja suojelupanostukset kohdistaa toimenpideohjelman 1. tavoitteen piiriin määritellyille vesialueille sekä emokalakasvatukseen ja poikastuotantoon. Tärkeimpiä alueita ovat Kuolimo, Luonteri, Ruokovesi ja Yövesi.

SVK:n mielestä olisi tutkittava mahdollisuuksia maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan puitteissa soveltaa saimaannieriän suojelussa samanlaisia luonnonsuojelulainsäädännön mahdollistamia keinoja erittäin uhanalaisten eläinten suojeluun kuin ympäristöviranomaiset toimissaan käyttävät. 
Powered by WebUpdate