23.04.2017 13:01
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2006 >> Tenon sopimus 
 
 
 
 
 
TENON SOPIMUS

Lausunto Tenojoen kalastussopimuksen 7 artiklan mukaisiin kalastussääntöneuvotteluihin liittyen 22.3.2006

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää omasta ja jäsenliittojensa puolesta lausuntonaan seuraavaa.

1. Rantakalastuksen kalastusvuorokauden lyhentäminen pullonkaulakohdissa ja Boratbockan perhokalastusalueen muutokset

SVK: näkemyksen mukaan kalastuksen pullonkaulakohdissa Tanabron sillan kohdalla, sekä Ylä- ja Alakönkään alueilla voidaan lohen nousun turvaamiseksi lyhentää kalastusvuorokautta nykyisestä. Vuorokautinen rauhoitusaika klo 14-21 kyseisillä alueilla on hyväksyttävissä.

Boratbokcan perhokalastusalueen kalastajakiintiö 35 henkilöä on ollut ylimitoitettu. Perhokalastus on sallittua lähes kaikkialla jokivarren alueella ja kalastajia tulisi ohjata kalastamaan myös muilla alueilla. Edellä mainituilla alueilla tapahtuvan kalastusvuorokauden lyhentämisen yhteydessä Boratbockan perhokalastusalueen rajat, kalastajakiintiö ja 12 tunnin rauhoitusaika voidaan poistaa.

2. Venekalastuksessa käytettävien vapojen määrä.

Tenojoen kalastussääntö ja Suomen ja Norjan valtioiden välinen sopimus Tenojoen kalastussäännöstä on säädetty lailla perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja näin ollen se ohittaa kansalliset kalastuslait ja asetukset Suomen ja Norjan rajajokiosuudella. Sopimuksen 7 artikla määrittää ne asiat, mitkä lainsäätäjä on delegoinut viranomaiselle, eikä niitä ilman eduskunnan päätöstä voida muuttaa. Venekalastuksessa käytettävien vapojen tai vieheiden määrä ei kuulu asioihin, joiden rajoituksista voitaisiin päättää TE-keskuksen ja fylkesmannin välisissä sopimusneuvotteluissa.

SVK esittää venekalastuksen maksimi vapamäärän suositukseksi 3 vapaa / vene ja suosituksen kirjaamista Tenojoelle laadittaviin herrasmiessääntöihin.

3. "Lapsilupa"

Nuorten kalastusharrastuksen edistämiseksi perustettava erillinen lupa on myönteistä kehitystä Tenojoen lupakäytännössä. 5 euron hinta viikon kalastusluvasta on hyväksyttävä ja kohtuullinen. Suomalaisen lainsäädännön mukaan esimerkiksi viehekortin ja kalastuksenhoitomaksun osalta ikärajana on 18-vuotta. SVK esittää 16-vuoden sijaan 18-vuotta ikärajaksi edullisten lupien myöntämisessä ja luvan nimeksi "Nuorisolupa".

4. Kalastuksen herrasmiessäännöt

SVK näkee kalastuksen herrasmiessäännöt hyvänä ideana valistaa kalastajia käyttäytymään toisiaan huomioiden ja suosituksilla voidaan myös ohjata kalastusta niiltä osin kuin Tenon kalastussopimuksen 7 artikla ei anna siihen sääntömuutoksin mahdollisuuksia. Muutamia esityksiä suosituksiksi:

- Suosituilla kalastuspaikoilla voit joutua jonottamaan. Huomioi muut kalastajat. Odota aina omaa kalastusvuoroasi.

- Kalastus aloitetaan aina edellisen kalastajan ylävirranpuolelta. Kalastaessasi siirry aina jouhevasti alavirran suuntaan. Älä jää kalastamaan samaa kohtaa liian pitkäksi ajaksi. Mitä nopeammin siirryt eteenpäin sitä nopeammin alkaa uusi vuorosi.

- Kalastuksen sujuvuuden takia suositellaan venekalastuksessa käytettäväksi kerrallaan maksimissaan 3 vapaa / vene.

- Lohien vahingoittumisen estämiseksi suositellaan käytettäväksi vain yhtä viehettä yhtä vapaa ja siimaa kohden.

- Perhokalastaja: Vältä tarpeetonta kahlaamista erityisesti suosituilla venekalastuksen soutulinjoilla.

- Venekalastaja: Huomioi alavirrassa kalastava kahlaava perhokalastaja riittävän varhain.

- Venekalastaja: Vältä tarpeettoman pitkien yli 20 metrin siimapituuksien käyttöä uistelussa.

- Muista kotirauha. Älä tahallisesti häiritse rannan asukkaita. Älä kulje pihojen läpi rantaan ellet ole kysynyt siihen lupaa.

- Venekalastaja: Kalastaessasi älä jää soutamaan paikallesi, äläkä souda takaisin ylöspäin.

- Venekalastaja: Selvitä ennen kalastuksen aloittamistasi soutupaikkojen lähtöpaikat. Älä ohita lähtöpaikkaa kalastaen, jos rannalla on soutuvuoroaan odottavia kalastajia.

- Kalojen alamitat ovat ehdottomia alamittoja, joten tulkitse ne mieluummin sopivasti pidemmiksi.

- Muista, että kalastussäännön mukaan kalastus vavalla ja vieheellä on kielletty:

1) patojohteiden sisäpuolella ja alueella, joka on 50 metriä lähempänä padon suuta tai 10 metriä lähempänä sen sivuverkkoa. Eli vähintään 50 metriä ylä- ja alavirtaan padosta ja 10 metriä sivusuunnassa.

2) 10 metriä lähempänä seisovaa verkkoa

3) sillalta, sekä

4) rannalta 50 metriä lähempänä niiden sivujokien suuta, joihin lohi nousee.

5. Kalastussäännön uudistaminen

Kalastussäännön uudistaminen on Tenojoen anadromisten lohikalojen ja sisävesikalojen luonnonkantojen suojelemiseksi ja ylläpitämiseksi tarpeellista. Nykyiset säädökset eivät ole riittäviä turvaamaan alueen luonnonkantojen monimuotoisuutta ja säilymistä. Kalastussäännön uudistaminen on myös kalastuksen uudelleen järjestämiseksi tarpeellista. Valtioiden välinen sopimus Tenojoen kalastusssäännöstä ja sen 7 artiklan mukaiset mahdollisuudet muuttaa kalastuskäytäntöä ovat nykytilanteessa riittämättömiä ja vanhentuneita. Kalastuskäytäntöä tulisi voida muuttaa Lapin TE-keskuksen (ennen lääninhallitus) ja Fylkesmannen i Finnmark´in yhteisin päätöksin vastaamaan nykyisiä säätelytarpeita sekä paikkakuntalaisten että ulkopaikkakuntalaisten osalta.

Kalastuskäytäntöä ei tulisi uudistaa vuosittain vaan pidemmällä ajanjaksolla, jotta kalastusmatkailun toimintaedellytykset säilyisivät tulevaisuudessakin hyvinä. Kalastusmatkailuun liittyvää yritystoimintaa on kehitettävä ja tuettava erityisesti paikallisen väestön mahdollisuuksia alan yrittäjyyteen. 
Powered by WebUpdate