01.05.2017 03:40
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2005 >> Elinkeinokalastrategia 
 
 
 
 
 
ELINKEINOKALASTRATEGIA

Lausunto "Suomen elinkeinokalatalouden kansallinen strategiasuunnitelma 2007 - 2013" - asiakirjan luonnoksesta 15.12.2005

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn "Suomen elinkeinokalatalouden kansallinen strategiasuunnitelma 2007 - 2013" - asiakirjan luonnokseen lausuntonaan seuraavaa.

Maa- ja metsätalousministeriön valmistelussa laadittu strategia-asiakirja kuvaa Suomen linjauksia EU:n yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi vuosina 2007 - 2013. Koska sen toteuttamiseen käytettävissä olevan rahoituksen tasosta ja kohdentumisesta ei ole vielä lopullista tietoa, strategia-asiakirjassa esitettyihin tavoitteisiin ja painopisteisiin mahdollisesti joudutaan tekemään huomattaviakin muutoksia. Asiakirja on laadittu ymmärrettävästi melko toiveikkain sävyin ja vahvuuksina pidetään mm. kalaravinnon turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä runsaita kalavaroja. Suomen elinkeinokalatalouden visiossa vuodelle 2013 todetaan, että kalakannat ovat hyvässä kunnossa ja kalasta valmistetut elintarvikkeet ovat terveellisiä ja turvallisia. Nämä kysymykset ovat myös vapaa-ajankalatalouden tulevaisuudelle keskeisiä, sillä samoista vesistöistä ja osin kalakannoistakin on kyse. Tältä osin uhkana ovat vesistöjen ympäristösuojelussa koetut ja mahdollisesti koettavat epäonnistumiset ja hidas parantumiskehitys. SVK:n käsityksen mukaan yksinomaisena elinkeinokalatalouden uhkana ei voi pitää "-elintarvikkeiden turvallisuuden ja ympäristövaatimusten tiukentumista". Vesipuitedirektiivin tuomia mahdollisuuksia vesien tilan parantamiseen ja kansalaisten kasvavan ympäristömyrkkytietoisuuden antamaa painostusvoimaa tulisi käyttää hyväksi ja korostaa vaatimusten tiukentamisen merkitystä tulevaisuudelle.

Vesistöjemme kalakantojen muodostaman luonnonvaran kestävä ja monipuolinen käyttö on Suomessa sekä elinkeinokalatalouden että vapaa-ajankalatalouden tavoitteena. Ihmisravinnoksi vuotuisesti kalastetun kotimaisen kalan määristä huomattava osa on vapaa-ajankalastajien pyytämää. Monilla kalalajeilla on kansantalouden ja aluetalouden kannalta muutakin merkitystä kuin vain niiden kaupallinen liha-arvo. Sen vuoksi vesistöjemme kalakantoihin pohjautuvalla ja kestävän käytön mukaiseen kalastukseen perustuvalla kalataloudella ja sen ohjauksella on Suomessa erityinen merkityksensä molemmille kalatalouden sektoreille. Molemmille sektoreille on myös laadittu omat strategiansa. Luonnonvaran kestävä ja monipuolinen käyttö vesistörikkaassa on Suomessa molempien sektorien aluetta ja vastuulla.

SVK ymmärtää, että strategia-asiakirja on laadittu ajatellen vain elinkeinokalataloutta ja sen julkista tukea ja rahoitusta. Kenties olisi kuitenkin yhdessä pohdittava, miten ja missä pyritään kehittämään ja nostamaan ihmisravinnoksi käytettävien kalalajiemme hyödyntämisastetta. Sehän ei ole vain hallinnollinen kysymys.

SVK kiittää sille tarjotusta mahdollisuudesta tutustua strategia-asiakirjan luonnokseen ja antaa siitä lausuntonsa. 
Powered by WebUpdate