27.04.2017 04:35
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2004 >> Gyrodactylus salaris 
 
 
 
 
 
GYRODACTYLUS SALARIS

Lausunto MMM:n asetusluonnoksesta koskien Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Luttojoen ja Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamista Gyrodactylus salaris - loisen leviämiseltä 27.8.2004

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK), jonka jäseniä ovat Suomen Kalamiesten Keskusliitto, Suomen Urheilukalastajain Liitto ja Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto , esittää omasta ja jäsenliittojensa puolesta lausuntonaan seuraavaa.

SVK pitää erittäin tärkeänä lausuntopyynnössä perusteltua ja asetusluonnoksessa esitettyä Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Luttojoen ja Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamista Gyrodactylus salaris -loisen leviämiseltä. Gyrodactylus-lohiloisen leviäminen jollekin kyseisistä vesistöalueista ja edelleen viereiselle vesistöalueelle voisi aiheuttaa Jäämereen laskevien lohijokiemme luontaisille lohikannoille korvaamattomia vahinkoja. Erityisen tärkeänä SVK pitää Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueiden suojaamista lohiloiselta näillä vesistöalueilla elävien merkittävien luontaisten lohikantojen takia.

SVK:n näkemyksen mukaan lausuntopyynnössä on esitetty oikeita johtopäätöksiä, joiden mukaan suurimmat loisen leviämisriskit Teno- ja Näätämöjoen lohikantoihin liittyvät alueen vilkkaaseen kalastus- ja matkailukäyttöön sekä Tornion-Muonionjoen lohikannan elpymisen aiheuttamaan lohiloisen leviämisriskin kasvuun. Nykyisen tiedon mukaan Tornion-Muonionjoen lohenpoikasilla lohiloinen on kohtuullisen yleinen, joten mahdollisuus lohiloisen siirtymiseen kalastuksessa käytetyn välineistön mukana suojeltaviksi tarkoitetuille vesistöalueille on olemassa. SVK esittää Itämereen ja Vienanmereen laskevien jokien alueelta Tenojoelle ja Näätämöjoelle tuleville lohenkalastajille suunnatun lohiloisesta kertovan ennaltaehkäisevän neuvonnan ja sen resurssien lisäämistä.

Lohiloisen leviäminen voi tapahtua myös muun kuin kalastustoiminnan, esimerkiksi retkeilyssä käytettyjen saappaiden tai veneiden ja kanoottien mukana. Gyrodactylus salaris -loista esiintyy nykyisin lukuisissa Norjan joissa ja myös Kuolan niemimaalla. Vapaa-ajankalastuksen toimintapuitteiden rajoittamisessa ei siksi tule ryhtyä ylilyönteihin, vaan on pyrittävä estämään loisen leviäminen lähinnä valistuksen keinoin. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on valmis osallistumaan tähän työhön.

Asetusluonnoksen sisältöön SVK esittää joitakin muutoksia ja tarkennuksia. Keskusjärjestöllä ei ole huomautettavaa 1 §:n asetuksen soveltamisalan osalta ja 2 §:ssä mainittujen kalojen ja mädin siirtoa koskevien rajoitusten osalta.

Asetusluonnoksen 3 § asettaa eri kalastajaryhmät ilman perusteltua syytä eriarvoiseen asemaan kalastuksessa sallittujen välineiden ja syöttien osalta. Siinä kielletään vesistöalueelta pyydettyjen tai hankittujen syöttikalojen käyttö ainoastaan yleiskalastusoikeuksina olevien onkimisen, pilkkimisen ja viehekalastuksen osalta. SVK:n mielestä alueelta pyydettyjen syöttikalojen käyttö pyyntialueellaan tulee sallia myös onkimisessa, pilkkimisessä ja viehekalastuksessa.

SVK esittää eriarvoisuutta aiheuttavan lauseen poistamista ja 3§ 1 momentin uudeksi tekstiksi seuraavaa: Syöttikalojen tuominen muilta vesistöalueilta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Luttojoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueelle samoin kuin niiden siirtäminen näiden vesistöjen välillä on kielletty.

Asetusluonnoksen 4 §:ssä esitetyt toimintamallit ovat SVK:n näkemyksen mukaan oikeanlaisia Gyrodactylus -lohiloisen leviämisen estämiseksi. Kalastuksessa käytettävien veneiden ja kanoottien, sekä kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden huolellinen kuivaaminen tai desinfiointi estää lohiloisen leviämistä mainituille vesistöalueille. SVK esittää, että desinfiointipaikat järjestetään valtion toimesta alueelle kattavaksi verkostoksi ja desinfiointi kalastajille maksuttomaksi palveluksi. Pykälässä mainitun välineiden ja tarvikkeiden vaihtoehtoisen kuivaamisen tai desinfioimisen valvonta voi SVK:n näkemyksen mukaan osoittautua ongelmalliseksi, eikä tähän ongelmaan ole nähtävissä mitään yksiselitteistä ratkaisua. SVK edellyttää, että asetuksen säännösten valvonta järjestetään kuitenkin siten, ettei vapaa-ajankalastajille muodostu valvonnasta mainittavia kalastusta häiritseviä rasitteita. 
Powered by WebUpdate