23.04.2017 13:00
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2003 >> Kalatautistrategia 
 
 
 
 
 
KALATAUTISTRATEGIA

Lausunto kalatautistrategiaa valmistelleen työryhmän raporttiin 24.11.2003

Työryhmä on muistiossaan "Kalaterveys 2008 - kalatautien torjuntastrategia" tarkastellut kalaterveyden tilaa nyt ja tulevaisuudessa elinkeinokalatalouden, ennen kaikkea vesiviljelyn toimialan puitteissa. Kalanviljelyn tuotannolla on maamme kalataloudessa suurempi arvo kuin elinkeinokalatalouden saaliilla, ja se on kärsinyt huomattavia kalasairauksien aiheuttamia taloudellisia tappioita. Kalanviljelylaitoksien piirissä ja kuljetusten yhteydessä ilmenneiden kalasairauksien aiheuttamien tappioiden ohella ilmeistä, että vesistöihin istutettujen tai päässeiden kalojen terveydentila ei ole ollut paras mahdollinen ja myös näin vesistöissä on koettu tappiota kasvaneena kuolleisuutena yms. SVK pitää tärkeänä, että työryhmän esittämää kalaterveysosaamista maassamme parannetaan sekä kalanviljelyn että luonnonvesien kalakantojen osalta niin tutkimusta kuin koulutusta ja valvontaa kehittämällä.

Elinkeinokalatalouden toimintaympäristön muutosnäkymiä selostaessaan työryhmä on ympäristöpolitiikan osiossa nähnyt sen pääosin alan kehittämisen kannalta rajoittavana ja kielteisenä. Sananvalinnat ovat kuin etujärjestöjen julkilausumista lainattuja. Vesiluontomme tilan ja laadun suojelu on kokonaisuus, johon tietysti sisältyy myös kala- ja rapusairauksien torjunta. Taudithan voivat siirtyä viljelylaitoksille vesistöistä ja vesistöistä viljelylaitoksiin. Vesipuitedirektiivi asettanee vesien ja kalaston seurannalle, myös velvoiteseurannalle lisää vaatimuksia, mutta SVK:n näkemyksen mukaan lopputulos - hyvä ekologinen tila - on, kun se saavutetaan aikanaan, merkittävää elinkeinokalataloudenkin kannalta. Maamme kalastuksen ja kalan- ja ravunviljelyn on oltava ekologisesti ja eläinsuojelullisesti kestävällä pohjalla, muistion kohdassa 4.3.1 todetaan.

Vesistöjemme tilan ja laadun merkitys on vapaa-ajankalastuksellekin merkityksellistä. Hyvässä ekologisessa tilassa olevat vesistöt käyttökelpoisine kala- ja rapukantoineen, joissa ei ole myöskään tarttuvia tauteja tai loisepidemioita, ovat kansalaisten kalastusharrastuksen ja matkailukalastuksen

asiakkaiden sekä yrittäjien kannalta houkuttelevimpia kohteita. Kalaterveysstrategian toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet sisältyvät toimintasuunnitelmaa, jonka tärkeimpien toteuttajien joukossa on mainittu myös vapaa-ajankalastajien järjestöt. Järjestäytyneiden vapaa-ajankalastajien järjestöverkko, joka sisältää paikallisia ja alueellisia kalaseuroja, piiritason yhteisöjä sekä kolme valtakunnallista järjestöä, on muutama vuosi sitten tiivistänyt toimintaansa niin, että kolme valtakunnallista keskusjärjestöä on organisoitunut yhdeksi valtakunnalliseksi keskusjärjestöksi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöksi (SVK). Tämä lausunto on annettu SVK:n nimissä ja sen viitekirjeen jakelulistassa mainittujen jäsenjärjestöjen Suomen Kalamiesten Keskusliiton, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliiton sekä Suomen Urheilukalastajain Liiton puolesta.

SVK pitää tärkeänä kalaterveystyön strategisten tavoitteiden toteutumista. Järjestäytyneet vapaa-ajankalastajat muodostavat merkittävän kansalaisjoukon, jonka mielipiteillä, odotuksilla ja toimilla on niin välittömästi kuin välillisesti heijastuksensa mm. järjestäytymättömiin virkistyskalastajiin, kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelmiin, kalan- ja ravunistutuksiin ja kalan käyttöön kotitalouksissa. Erilaisten tiedotus- ja koulutusohjelmien toteutuksessa SVK:n ammattihenkilöstö, järjestöverkko sekä jäsenlehdet ja tiedotteet ovat valmiit levittämään asiallista ja oikeaa tietoa muistiossa esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Näinhän on jo toimittu esim. sellaisten tautien kuin rapuruton, Gyrodactylus-lohiloisen sekä VHS-virustaudin kohdalla niiden leviämisen estämiseksi.

Vapaa-ajankalastajienkin saalis on pääosin kotikäyttöön tarkoitettua elintarvikekalaa ja he ovat selvitysten mukaan myös merkittävä muunkin kuin itse kalastetun kalan kuluttajajoukko. SVK edellyttää, että maa- ja metsätalousministeriön asettaessa kalaterveysstrategian seurantaa tarkastelevan työryhmän siihen otetaan mukaan myös järjestäytyneitä vapaa-ajankalastajia edustava jäsen muita kala-alan sektoreita edustavien jäsenten lailla. 
Powered by WebUpdate