01.05.2017 03:34
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2001 >> Vesienhoitoaluejako 
 
 
 
 
 
VESIENHOITOALUEJAKO

Lausunto vesienhoitoaluejaosta 2.10.2001

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tutustunut viitekirjeessä esitettyyn aineistoon Euroopan yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämästä maamme vesistöalueitten jakamisesta vesienhoitoalueisiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Ehdotetut kahdeksan vesienhoitoaluetta on rajattu noudattamaan sisävesistöjen osalta vesistöalueiden rajoja ja jokaiseen niistä sisältyy ainakin yksi pinta-alaltaan suurimmista vesistöalueistamme. Näiltä osin SVK:lla ei ole huomautettavaa ehdotettuihin vesienhoitoaluerajauksiin, mutta rannikkovesien osalta SVK esittää aluejaosta näkemyksensä. Viitekirjeen mukaan rannikkovedet on yksilöitävä ja liitettävä lähimpään tai soveltuvimpaan vesienhoitoalueeseen. Saaristomerta lukuunottamatta rannikkovesien aluejakoa ei kuitenkaan näytä tehdyn. Siellä aluejako noudattaa maakunnallista rajanvetoa, mikä hallinnollisesti lienee käytännöllistä, mutta mikä Saaristomeren yhtenäisyyden huomioon ottaen vaikuttaa epätarkoituksenmukaiselta. Samoin Perämeren kuuluminen moneen "lähimpään" vesienhoitoalueeseen aiheuttaa pirstoutumista, mikä ei johda tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina tapahtuvaan rannikkovesien toimenpidesuunnitelmien ja hoitosuunnitelmien aikaansaamiseen.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö järjestäytyneiden vapaa-ajankalastajien keskusjärjestönä on valmis ja kiinnostunut esittämään näkemyksensä EY:n vesipuitedirektiivin täytäntöönpanon valmisteluun liittyvissä kysymyksissä. 
Powered by WebUpdate