24.04.2017 20:07
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2009 >> Kaakkois-Suomen ohjelma 
 
 
 
 
 
KAAKKOIS-SUOMEN OHJELMA

Lausunto luonnoksesta Kaakkois-Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisohjelmaksi, 6.7.2009 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää pyydettynä lausuntonaan luonnoksesta Kaakkois-Suomen vapaa-ajankalatalouden kehittämisohjelmaksi kunnioittaen seuraavaa.

Luonnoksessa on tarkoitus tarkastella aiempaa kehittämisohjelmaa, kuvata alueen nykytilaa ja esittää uuden ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Edellinen kehittämisohjelma

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää alueellisia kehittämisohjelmia tärkeänä osana vapaa-ajankalastuksen kehittämistä. Suunnitelmien päivittäminen antaa hyvän tilaisuuden niiden toteuttamisen seurantaan ja mahdollisiin tarkistamisiin.
Aiempi kehittämisohjelma laadittiin viime vuosituhannen lopussa ja siinä esitettiin seitsemän hanketta ja 20 erilaista toimenpidettä vapaa-ajankalastuksen kehittämiseksi.
Luonnoksessa uudeksi kehittämisohjelmaksi edellistä ohjelmaa on esitelty 10 rivillä. Niihin ei sisälly arviota ohjelman toteutumisesta yleisesti, hankekohtaisesti tai erillisten toimenpiteiden osalta. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä tämä on merkittävä puute.

SVK esittää, että luonnosta täydennetään arviolla edellisen kehittämisohjelman toteutumisesta. Siihen tulisi sisältyä kuvaus hankkeiden ja toimenpiteiden toteutumisesta sekä esitykset mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Nykytilan kuvaus

Nykytilan kuvaus antaa laajan ja perusteellisen kuvan Kaakkois-Suomen kalavesien ja kalakantojen tilasta, niiden hoidosta ja eri kalastusmuotojen harrastuksen laajuudesta ja harrastajien lukumäärästä.
Kuvaus sisältää myös arvion kalastusmahdollisuuksista, tiedot kalastusmatkailusta ja alueen vapaa-ajankalastuksen keskeisistä toimijoista.
Ansiokkaan kuvauksen puutteena voidaan pitää sitä, että siitä puuttuu tiedot toiminnasta, jolla kalastusharrastusta tehdään tunnetuksi ja jolla aktiivisesta pyritään ylläpitämään ja lisäämään kalastusharrastusta. Tällaista toimintaa ovat mm. vapaa-ajankalastajapiirien ja niiden jäsenseurojen toiminta koululaisten, muiden nuorten ja lasten kalastusharrastuksen edistämiseksi. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhdessä alueen seurojen kanssa on toteuttanut alueella mm. Kalakaveri -hanketta, jossa yhdessä muiden nuorten järjestöjen kanssa kalastukseen on tutustutettu tuhansia lapsia ja nuoria. Kalastuksen tunnettavuuden kannalta merkittäviä ovat myös lukuisat kalastuskilpailut, joita alueella on järjestetty kaikilla tasoilla, mukaan lukien monet onginnan ja pilkinnän suomenmestaruuskilpailut.

SVK esittää, että kehittämisohjelmaa täydennetään kuvauksella kalastusharrastuksen tunnettavuuteen, jatkuvuuteen  ja lisäämiseen tähtäävästä toiminnasta, jota keskusjärjestö, vapaa-ajankalastajapiirit ja -seurat alueella tekevät.

Kehittämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkoituksiksi ohjelma esittää tärkeiden saalislajien lisääntymisedellytysten parantamista, luonnonvaraisten ja usein uhanalaisten kalakantojen elvyttämistä ja luontaisesti lisääntyvien kalalajien arvostuksen lisäämistä. Kalastusharrastuksen jatkuvuuden kannalta tärkeäksi kohderyhmäksi esitetään lapset ja nuoret.
Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseksi ohjelma esittää 10 hanketta, joista  Kalakantojen hoidon ja kalastuksen järjestämisen osalta kehittämisohjelma on kattava ja luonee edellytyksiä vapaa-ajankalastuksen kehittämiselle Kaakkois-Suomessa.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä aktiivisen kalastusharrastuksen ylläpitämisen ja lisäämisen pitäisi kuitenkin olla paremmin edustettuna kehittämisohjelman hankkeissa.
Kehittämisohjelman hankkeen kuusi toimenpiteet kuvaavat hyvin Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön nykyistä toimintaa Kaakkois-Suomen alueella. Sitä rahoitetaan kalastuksenhoitomaksuvaroilla, SVK:n varoilla ja seurojen jäsenten talkootyöllä (MMM ja Kaakkois-Suomen TE -keskus). Kalatalouden keskusliiton tai kaupunkien ja kuntien osuus rahoituksessa on vähäinen.
Toiminnan ongelmana on ollut, että sen suunnitteluun, ohjaamiseen ja käytännön toteuttamiseen ei ole alueella ollut omaa työntekijää.
kuusi liittyy kalakantojen hoitoon ja kalastuksen järjestämiseen ja muut hankkeet kalastusmatkailuun, kalastuspaikkojen kehittämiseen, toimintaan kalastusharrastuksen tunnetuksi tekemiseksi ja kalastusalan järjestöjen yhteistoimintaan.

SVK esittää, että kehittämisohjelmaan lisätään joko omana hankkeenaan tai osana hankkeen kuusi toimenpiteitä vapaa-ajankalastusta ohjaavan työntekijän toimen perustaminen Kaakkois-Suomen alueelle. Työntekijän palkkaamisesta vastaa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja osarahoittajana on TE -keskus.

Hankkeiden vastuu- ja yhteistyötahojen nimeäminen ohjelmassa on jossain määrin sekavaa ja epäselväksi jää, mitä tarkoitetaan tai mitä eroa on kalastusalan neuvontajärjestöillä ja kalatalouden neuvontajärjestöillä.
Tulkinnasta riippuen vapaa-ajankalastajien järjestöillä ei olisi kehittämisohjelman mukaan mitään roolia kalastuspaikkojen kehittämisessä tai kalastusmatkailun edistämisessä.

SVK esittää, että kehittämisohjelmassa mainitut vastuu- ja yhteistyötahot määritellään paremmin ja että vapaa-ajankalastajat nimetään osapuoliksi kalastuspaikkojen ja kalastusmatkailun kehittämisessä.

Lopuksi
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pyytää korjaamaan järjestön henkilöjäsenmäärän: se on 51 000 jäsentä.
Lisäksi kalastusalueiden lukumäärästä olisi syytä käyttää vain yhtä lukua, joka lienee 223.

 

 

  
Powered by WebUpdate