Keväinen tulvitus

Ainoastaan kevätaikaan tulvittuvat, maakasvillisuutta kasvavat alueet ovat tuotantopontentiaaliltaan parhaita lisääntymisalueita hauille, koska:

  1. Kasvillisuus on levittymätöntä ja limoittumatonta, tarjoten mädille ja ruskuaispussipoikasille puhtaan ja parhaan mahdollisen kiinnittymispinnan.
  2.  Valtaosan vuodesta kuivilla olevalle alueelle ei ole kolonisoitunut vesiekosysteemin mätirosvoja (selkärangattomat pedot, pienet kalat ym.)
  3. Näillä alueilla on tutkitusti eniten ravintoa tarjolla, kun hauenpoikaset siirtyvät ulkoiseen ravintoon.

Hauille olisikin edullista, jos kosteikko tai osa siitä olisi kuivilla kevätajan ulkopuolella.

Kaksitasoinen kosteikko

Kaksitasoisen kosteikon idea on vastaava kuin koko ajan yleistyvissä kaksitasouomissa: Valtaosan ajasta veden pinta on alempana, mutta kun tarve tulee, vesi nousee ylemmille tulvatasanteille.

Kosteikoissa tulvatasanteet / ”haukitasanteet” voidaan tehdä reunustamaan koko kosteikon tai vain joihinkin valittuihin paikkoihin.

Kosteikkoa reunustava haukitasanne

Välittömästi syvemmän veden yhteydessä, mikä luo turvaa kuteville kaloille. Looginen ja järkeenkäypä ratkaisu myös muiden eläimien kannalta – vesialan vieressä on märähkö tasanne eikä heti jyrkkä maavalli.

Haukitasanne omana kokonaisuutena

Varsinaisesta kosteikosta omaksi kokonaisuudekseen kuroutuva haukitasanne voi myös olla toimiva ratkaisu, jos aluetta hoidetaan niitoin tai vaikka laiduntamalla ja nämä toimet halutaan pitää hieman kosteikon rannasta erillään.

Tasanteelta kosteikkoon johtava aavistuksen syvempi juopa voi olla paikallaan kalojen näkökulmasta katsoen.

 

Oma haukiallas

Yksinkertainen vaihtoehto on tehdä kosteikkoon kokonaan oma allas, joka kuivatetaan ja jonka vesipintaa säädellään kalaston ehdoilla.

Haukiallas kannattaa yleensä sijoittaa allasketjun alimmaksi altaaksi, johon kaloilla on alapuolisesta vesistöstä paras pääsy. Jos alinta allasta ei voi kuivata, voi toimivampi sijainti olla ylemmissä altaissa.

Haukialtaan yläpuoliset altaat puhdistavat vettä ennen sen valumista haukialtaaseen, mikä on siltaatioherkälle mädille hyvä asia.

Ajoitus

Tulvittaminen voidaan hyvin aloittaa jo kevättalvellakin, mutta huhtikuun alussakin vielä ehtii.

Vesi pidetään korkealla haukitasanteiden päällä huhti- ja toukokuun ajan. Kesäkuun alkupuolella, viimeistään juhannuksena, veden pinta rauhallisesti lasketaan ja hauenpoikaset siirtyvät vesistön puolelle kasvamaan.

Toteutus säätöpadolla

 Veden hallittu nosto ja rauhallinen lasku onnistuvat helposti säädettävän padon avulla.