Kuortaneenjärvi, Kuortane

Pinta-ala: 4600 m2

Uintimatka järvestä: 90 m

Korkeusero järvestä: 0,0 m

Syvyys: 0,1 – 1,0 m

Kunnostettu: 2021

Kuortaneenjärven eteläosassa sijaitseva Pennalanlahti on laajalti matala ja alueella on runsaasti kasvillisuutta. Kevättulvan aikaan lahdella voi nähdä samaan aikaan jopa kymmeniä kutevia haukia.

Ongelmana on, että Kuortaneenjärven tulvavedet lasketaan keväällä hyvin nopeasti ja hauen kutu jää usein kuiville.

Tilannetta parantamaan ja hauen lisääntymistä edistämään päätettiin Pennalanlahden rannalla oleva vanha savenottopaikka kunnostaa haukitehtaaksi eli kutukosteikoksi.

Työ oli tarkoitus toteuttaa jo talvella 2020, mutta huono jäätalvi siirsi toteutusta vuodella. Kunnostus päästiin tekemään maaliskuussa 2021.

Sivun kuvat: Juha Ojaharju

 

Vanhan savenottopaikan päällä oli kerros rahkasammalta ja muuta kasvillisuutta, joka alkajaisiksi poistettiin isoina jäisinä paloina. Näin saatiin tarvittavaa vesisyvyyttä tekeillä olevaan kosteikkoon.

Kosteikon kaivaminen käynnissä. Pohjaan tehtiin kaksi hieman muuta aluetta syvempää juopaa, jotka johtavat kalat ulos haukitehtaasta. Tässä näkyy niistä toinen.

Haukikosteikon ja Kuortaneenjärven väliin tehtiin uoma, jota pitkin kalat pääsevät liikkumaan.

Kosteikon ja järven väliseen maakannakseen puhkaistu uoma vielä kivettiin. Järven puolella uoma jatkettiin ruovikon läpi avoveteen.

Uoma järveltä päin kuvattuna ensimmäisen kesän jälkeen.

Kosteikon keskelle jätettiin kaivuissa pieni saari, joka osaltaan monimuotoistaa alueen elämää jatkossa.

Kosteikossa ei heti kaivuun jälkeen ensimmäisenä keväänä ollut vielä kasvillisuutta, jota hauet tarvitsevat lisääntymiseen. Kesän aikana kuitenkin muodostui uutta kasvillisuutta pitkin rataviivoja, joten seuraavana keväänä haukitehdas jo todennäköisesti tuottaa ensimmäisiä hauen ja muiden kevätkutuisten kalojen poikasia Kuortaneenjärveen.

Kasvillisuuden edelleen kehittyessä ja ottaessa enemmän alaa, on kaloille tulevina vuosina luvassa erinomainen kutupaikka.

Uoman toimintaa ja veden korkeuden tasoja haukitehtaassa tullaan seuraamana tulevina vuosina. Mikäli on tarvetta, rakennetaan uomaan vettä padottava rakenne, jolla voidaan säätää veden korkeutta haukitehtaassa.

 

Kunnostettu alue sijaitsee vesijättömaalla ja alueen omistaja on Kuortaneen osakaskunta, jonka vuosikokous kannatti haukitehtaan perustamista. Osakaskunta tilasi kosteikkosuunnitelman Insinööritoimisto Jami Aholta ja ELY-keskukselta puolestaan saatiin lausunto, että suunnitelma voidaan toteuttaa.

Rahoitus:

Kuortaneen osakaskunta vastasi valtaosasta kustannuksia. Haukitehdas-hanke osallistui kunnostukseen n. 2500 eurolla.

Haukitehdas-hanketta puolestaan on rahoitettu osin MMM:n jakamista kalastonhoitomaksuvaroista.