Valkoja, Vihti

Pinta-ala: 2900 m2 (+1300 m2)

Uintimatka järvestä: 10 m

Korkeusero järvestä: 0,3 m

Syvyys: 0,2 – 0,6 m

Kunnostettu: 2019

Valkoja laskee peltojen läpi Hiidenveden Kirkkojärveen, tuoden mukanaan ravinteita ja kiintoainesta.

Hiidenveden kunnostus -hankkeen vuonna 2013 tehdyn selvityksen mukaan hauen kutualueet ovat Hiidenvedellä muuttuneet laajoilla alueilla huonosti lajin lisääntymiseen soveltuviksi, keväisen tulvavyöhykkeen kasvillisuuden liiallisesta tiivistymisestä johtuen, etenkin vieraslaji isosorsimon runsastumisen myötä.

Järven säännöstely, kuormitus ja kutualueiden heikkeneminen ovatkin tehneet Hiidenveden petokaloista erityisesti hauelle hallaa.

Asian auttamiseksi Valkojan loppuun kaivettiin keväällä 2019 kaksialtainen vettä puhdistava kosteikko, joista alempi allas toimii myös kalojen lisääntymisalueena.

 

Ennen kunnostusta Valkoja lipui suoraan Kirkkojärveen. Laaja ja tasainen ”rantaniitty” ojan molemmin puolin tarjosi helpon paikan kaivaa kosteikko.

Kone valmiina aloittamaan kosteikon kaivamisen.

Kosteikon alempaa allasta eli ”haukiallasta” syntyi varsin nopeasti, sillä kaivuusyvyys pidettiin matalana.

Tulevan vedensäätöpadon paikkaa ja tukielementtejä mallailtiin paikalleen ns. kuiva-asennuksena ennen kuin vedelle tehtiin reitti perille.

Heti kaivuun päätteeksi haukialtaan alempi puolisko näytti tältä.

Isosorsimo on saanut kyytiä ja päällä on savea. Kaivuumassoista on tehty valli järven vastaiselle sivulle, että kosteikon vettä voi nostaa.

 Haukialtaan vesi pidettiin kuitenkin pitkään alhaalla, että kasvillisuus saisi nopeammin jalansijaa kaivetusta pohjasta.

Patoa viimeisteltiin myöhemmin ja padon ohitse kulkeva kalojen nousu-uoma tehtiin samassa yhteydessä.

Kosteikon rakenteen havainnollistava piirros kosteikkosuunnitelmasta. Ylempi allas ensin laskeuttaa pelloilta saapuvaa kiintoainesta ja suurempi allas jatkaa veden puhdistamista toimien samalla haukikosteikkona keväisin (kuva: Esko Vuorinen / Silvestris luontoselvitys Oy).

Ortokuva kosteikosta (aineisto: MML, Paikkatietoikkuna).

Oikealla näkyy syvempää laskeutusallasta ja vasemalla haukiallasta. Välissä on kivetty kynnys, josta reilummalla virtaamalla saattavat ainakin pienemmät kalat päästä ylös.

Ensimmäiset patorakenteet eivät itsessään olleet riittävän pitävät, joten asiaa paikattiin suurilla ja syvillä vanerilevyillä.

Alkukesällä 2020, reilu vuosi kaivuusta, kosteikossa on kasvillisuutta vielä melko niukasti.

Syksyllä 2020 kasvillisuus on jo löytänyt sijansa. Haukiallas rupeaa näyttämään siltä, että tulevina keväinä kalatuottoa voidaan hyvällä syyllä odottaa.

Samalla kosteikkoon on ilmestynyt leväkakkuja, mikä ilmentää Valkojan veden ravinteisuutta ja että ravinteita kosteikkoon myös pidättyy.

Kosteikon toteutti ja kaivuukustannuksista vastasi LUVY:n Hiidenveden kunnostus -hanke.

Haukitehdas-hanke oli mukana kosteikon haukialtaan ominaisuuksien suunnittelussa sekä vastasi säätöpadon kustannuspuolesta, johon saatiin tukea MMM:n jakamista kalastonhoitomaksuvaroista sekä Rapala-rahastosta.

Kohteella tullaan vielä pitämään talkoot säätöpadon ja kalojen nousu-uoman kunnostamiseen liittyen, kunhan koronatilanne sen sallii.